bytes.cat

La wiki d'FP d'informàtica

Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

ASIX Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Implantació de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP02 Gestió de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Fonaments de maquinari
Totes les UFs del modul
MP06 Administració de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP07 Planificació i administració de xarxes
Totes les UFs del modul
MP08 Serveis de xarxa i Internet
Totes les UFs del modul
MP09 Implantació d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP10 Administració de sistemes gestors de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP11 Seguretat i alta disponibilitat
Totes les UFs del modul
MP12 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP13 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP14 Projecte
Totes les UFs del modul
DAM Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Accés a dades
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament d’interfícies
Totes les UFs del modul
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils
Totes les UFs del modul
MP09 Programació de serveis i processos
Totes les UFs del modul
MP10 Sistemes de gestió empresarial
Totes les UFs del modul
MP11 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP13 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
MPDual Mòdul Dual / Projecte
DAW Desenvolupament d’aplicacions web
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Desenvolupament web en entorn client
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament web en entorn servidor
Totes les UFs del modul
MP08 Desplegament d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP09 Disseny d'interfícies web
Totes les UFs del modul
MP10 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP12 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
SMX Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Muntatge i manteniment d’equips
Totes les UFs del modul
MP02 Sistemes Operatius Monolloc
Totes les UFs del modul
MP03 Aplicacions ofimàtiques
Totes les UFs del modul
MP04 Sistemes operatius en xarxa
Totes les UFs del modul
MP05 Xarxes locals
Totes les UFs del modul
MP06 Seguretat informàtica
Totes les UFs del modul
MP07 Serveis de xarxa
Totes les UFs del modul
MP08 Aplicacions Web
Totes les UFs del modul
MP09 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP10 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP11 Anglès
Totes les UFs del modul
MP12 Síntesi
Totes les UFs del modul
CETI Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació
Tots els mòduls del cicle
django_test

Tests amb Django

L'elaboració de tests automatitzats és molt important de cara al desenvolupament i manteniment del programari. Un projecte sense tests no serà acceptat per una comunitat de desenvolupadors que puguin contribuir (si estem parlant d'un projecte de codi lliure).

El paradigma TDD o Test Driven Development estableix que abans de desenvolupar un codi cal elaborar els tests funcionals pertinents que asseguren el bon funcionament del programari. És molt possible que el codi dels tests s'estengui molt més encara que el codi de la pròpia aplicació. Pot semblar una mala pràctica però no ho és: uns bons tests asseguren el bon funcionament actual i futur.

Referències:


Crear tests

Per crear tests cal crear, a l'arxiu tests.py, una classe derivada de TestCase amb el nom que vulguem. Els mètodes amb un nom que comenci per test_ s'executaran com a test independent dels altres. Això significa que cada test començarà amb la mateixa configuració de BD, i si creem elements (com per exemple, un usuari), aquests només seran vàlids durant el test en curs, i no es «propagaran» als altres tests.

Els mètodes que no comencin per test_ no s'executaran per part del framework. Els podem fer servir nosaltres com a helpers per a el què ens convingui, i els podem cridar en qualsevol moment.

Hi ha 2 mètodes especials:

 • setUp(self) : es crida abans de començar els tests. Ens deixaran una configuració que serà la mateixa per a tots els tests de la classe. Si hem creat un usuari, aquest persistirà durant tots els tests.
 • tearDown(self) : es crida quan s'han acabat tots els tests.


Test amb login

Mirem aquest exemple per logar-nos en el panell d'administració de la nostra app Django:

tests.py
from django.test import TestCase
from django.urls import reverse
 
# Aquest és el model de User habitual en un projecte estàndard
from django.contrib.auth.models import User
# Aquest altre és el model alternatiu quan tenim un User personalitzat
#from django.contrib.auth import get_user_model
#User = get_user_model()
 
class LoginTests(TestCase):
  def test_create_superuser(self):
    # Creem un superusuari
    User.objects.create_superuser('admin', '[email protected]', 'admin123')
    # ens loguem amb username (o amb email, segons es configuri)
    login = self.client.login(username='admin',password='admin123')
    self.assertTrue(login)
    # visitem la pàgina principal del panell de control /admin
    response = self.client.get('/admin/')
    # comprovem que el login és correcte si apareix "Benvingut/da" al HTML
    self.assertTrue( "Welcome" in str(response.content) )
    self.assertTrue( "Log out" in str(response.content) )
 
  def test_segon(self):
    # el superusuari creat al test anterior aquí ja no existeix
    # aquesta sentència fallarà
    login = self.client.login(username='admin',password='admin123')
    # no fem assertTrue de "login" per no provocar un test fallit

Els tests es poden posar en marxa amb:

(env) $ ./manage.py test

L'usuari creat per al test_create_superuser només estarà actiu durant aquest test. Quan s'acabi el test (al finalitzar la funció) la BD farà un rollback i tot el creat es destruirà, per tal de començar el següent test en la següent funció amb la BD «neta».

Si volem que l'usuari creat estigui disponible per a tots els tests, cal posar-ho en la funció setUp:

tests.py
from django.test import TestCase
from django.urls import reverse
from django.contrib.auth.models import User
 
class LoginTests(TestCase):
  def setUp(self):
    # Creem un superusuari vàlid per a tots els tests
    User.objects.create_superuser('admin', '[email protected]', 'admin123')
    # si ens loguem al setUp, també el client estarà logat per a tots els tests
    login = self.client.login(username='admin',password='admin123')
    self.assertTrue(login)
 
  def test_superuser(self):
    # visitem la pàgina principal del panell de control /admin
    response = self.client.get('/admin/')
    # comprovem que el login és correcte si apareix "Benvingut/da" al HTML
    self.assertTrue( "Welcome" in str(response.content) )
 
  def test_segon(self):
    # visitem la pàgina principal del panell de control /admin
    response = self.client.get('/admin/')
    # comprovem que el login és correcte si apareix el logout al HTML
    self.assertTrue( "Log out" in str(response.content) )


Utilitzant una DB de test

De vegades es pot fer massa llarg crear tots els objectes d'una BD dintre dels tests. Llavors ens és útil crear una BD amb les dades bàsiques per realitzar els tests més avançats. Per a fer això amb Django només cal elaborar les dades que ens calguin a una BD de proves, i volcar-la en un arxiu JSON mitjançant l'ordre dumpdata.

Crea una DB (migrate), afegeix les dades que necessitis (createsuperuser), i volca els continguts a un arxiu de dades de test:

(env) $ ./manage.py migrate
...
(env) $ ./manage.py createsuperuser
...
(env) $ ./manage.py dumpdata > testdb.json

Un cop tinguem les dades a l'arxiu, podem realitzar els tests indicant l'arxiu de dades de test a l'atribut fixtures del test:

tests.py
from django.test import TestCase
from django.urls import reverse
from django.contrib.auth.models import User
 
class LoginTests(TestCase):
  fixtures = ('testdb.json',)
 
  def setUp(self):
    # si ens loguem al setUp, també el client estarà logat per a tots els tests
    login = self.client.login(username='admin',password='admin123')
    self.assertTrue(login)
 
  def test_superuser(self):
    # visitem la pàgina principal del panell de control /admin
    response = self.client.get('/admin/')
    # comprovem que el login és correcte si apareix "Benvingut/da" al HTML
    self.assertTrue( "Welcome" in str(response.content) )
 
  def test_segon(self):
    # visitem la pàgina principal del panell de control /admin
    response = self.client.get('/admin/')
    # comprovem que el login és correcte si apareix el logout al HTML
    self.assertTrue( "Log out" in str(response.content) )


Tests amb Selenium

Selenium és una eina per automatitzar l'ús del browser. És ideal per a realitzar tests funcionals automatitzats.

A la documentació oficial de Django s'explica com treballar amb Selenium.

Necessitaràs instal·lar el geckodriver de Firefox per permetre automatitzar l'accés al navegador per part del codi. Pots descarregar el geckodriver aquí. En Ubuntu es pot fer amb:

 $ sudo apt install firefox-geckodriver
 

També cal instal·lar Selenium al virtualenv del nostre projecte:

 (env) $ pip install selenium

Mostrem un exemple de com es pot connectar amb el panell /admin i fer un login.

tests.py
from django.contrib.staticfiles.testing import StaticLiveServerTestCase
from selenium.webdriver.firefox.webdriver import WebDriver
from selenium.webdriver.firefox.options import Options
from selenium.webdriver.common.by import By
 
class MySeleniumTests(StaticLiveServerTestCase):
  fixtures = ['testdb.json',]
 
  @classmethod
  def setUpClass(cls):
    super().setUpClass()
    # així és com ho diu a la doc de Django
    # però necessitem una altra configuració pel mode headless
    #cls.selenium = WebDriver()
    #cls.selenium.implicitly_wait(5)
    opts = Options()
    opts.headless = True
    cls.selenium = WebDriver(options=opts)
    cls.selenium.implicitly_wait(5)
 
  @classmethod
  def tearDownClass(cls):
    #cls.selenium.quit()
    super().tearDownClass()
 
  def test_login(self):
    self.selenium.get('%s%s' % (self.live_server_url, '/admin/login/'))
    username_input = self.selenium.find_element(By.NAME,"username")
    username_input.send_keys('admin')
    password_input = self.selenium.find_element(By.NAME,"password")
    password_input.send_keys('admin123')
    self.selenium.find_element(By.XPATH,'//input[@value="Log in"]').click()
 
    # Aquesta localització de l'element ens serveix també a mode de ASSERT
    # Si no localitza l'element, ens donarà un NoSuchElementException
    self.selenium.find_element(By.XPATH,"//a[text()='Log out']")

Mode Headless

El mode headless és important ja que ens permetrà que el navegador funcioni sense el GUI, cosa que necessitem per als testos automatitzats (els servidors de test solen ser servidors sense interfície gràfica, pel què intentar obrir un navegador real fallaria al no trobar les X-windows).

Fixa't en què es pot activar i desactivar el mode headless del driver del navegador Firefox. Si vols veure com s'obre i es fan els tests automatitzats, canvia la línia a:

 opts.headless = False

De vegades ens interessarà veure el resultat dels tests amb el GUI, típicament per depurar i corregir els bugs quan els tests fallin.

Per saber més de Selenium i les seves funcions pots mirar la documentació oficial de Selenium per Python on veuràs més funcions de com accedir al DOM i manipular els seus events (click, right click, send keys etc).

Exercici

No resulta molt còmode (i no és cap bona pràctica) haver de canviar el codi per poder deshabilitar el mode headless tal i com ho hem fet en el codi anterior.

Utilitza les eines de django-environ per habilitar i deshabilitar el mode headless mitjançant una variable d'entorn. Caldrà que modifiquis els arxius settings.py i tests.py.

 • Per defecte els tests son sense GUI.
 • Si poso la variable d'entorn HEADLESS_TESTS=False hauria d'aparèixer el browser al passar els tests.
  • Es pot fer amb un export:
   $ export HEADLESS_TESTS=False
   $ ./manage.py test
  • També posant la variable abans de la instrucció a executar:
   $ HEADLESS_TESTS=False ./manage.py test
  • També es pot posar la nova variable a l'arxiu .env


Exercicis de test amb Django Tutorial

Realitza els següents tests per a Django:

 1. Crea un usuari sense cap grup ni permís especial. Comprova que apareix a la llista d'usuaris però que si intenta logar-se al /admin no pot entrar.
 2. Crea un usuari amb permisos de «staff». Comprova que apareix a la llista d'usuaris i que si intenta logar-se al /admin sí que pot entrar.
 3. Crea un grup. Comprova que apareix a la llista de grups del /admin, i que quan intentem crear un usuari ens apareix entre els grups que li podem assignar.
 4. Crea un usuari amb permisos de «staff» però sense cap permís ni grup especial. Comprova que al logar-te no pots crear altres Users ni Questions.
 5. Crea un usuari amb permisos de «staff» i amb permisos per a crear i visualitzar Questions. Comprova que al logar-te sí pots crear Questions però no Users.
 6. Crea un usuari amb permisos de «staff» i amb permisos per a crear i visualitzar Usuaris. Comprova que al logar-te sí pots crear Users però no Questions.
 7. Crea un usuari amb permisos de «staff» però sense cap altre permís. Comprova que pots entrar a /admin i canviar la contrasenya.
 8. Entra amb qualsevol usuari al /admin i comprova que hi ha el botó «view site» i que ens porta a una pàgina vàlida (codi 200). Si no hi tens cap pàgina vàlida a l'arrel, crea'n una de senzilla.
 9. Crea un usuari amb permisos de «staff» i amb permisos per visualitzar Usuaris. Comprova que sí que pot veure'ls però no pot crear-ne ni esborrar.
 10. Crea un usuari amb permisos de «staff» i amb permisos per visualitzar Questions. Comprova que sí que pot veure-les però no pot crear-ne ni esborrar.
django_test.txt · Darrera modificació: 2022/06/29 17:38 per enrique_mieza_sanchez