bytes.cat

La wiki d'FP d'informàtica

Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

ASIX Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Implantació de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP02 Gestió de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Fonaments de maquinari
Totes les UFs del modul
MP06 Administració de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP07 Planificació i administració de xarxes
Totes les UFs del modul
MP08 Serveis de xarxa i Internet
Totes les UFs del modul
MP09 Implantació d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP10 Administració de sistemes gestors de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP11 Seguretat i alta disponibilitat
Totes les UFs del modul
MP12 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP13 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP14 Projecte
Totes les UFs del modul
DAM Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Accés a dades
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament d’interfícies
Totes les UFs del modul
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils
Totes les UFs del modul
MP09 Programació de serveis i processos
Totes les UFs del modul
MP10 Sistemes de gestió empresarial
Totes les UFs del modul
MP11 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP13 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
MPDual Mòdul Dual / Projecte
DAW Desenvolupament d’aplicacions web
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Desenvolupament web en entorn client
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament web en entorn servidor
Totes les UFs del modul
MP08 Desplegament d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP09 Disseny d'interfícies web
Totes les UFs del modul
MP10 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP12 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
SMX Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Muntatge i manteniment d’equips
Totes les UFs del modul
MP02 Sistemes Operatius Monolloc
Totes les UFs del modul
MP03 Aplicacions ofimàtiques
Totes les UFs del modul
MP04 Sistemes operatius en xarxa
Totes les UFs del modul
MP05 Xarxes locals
Totes les UFs del modul
MP06 Seguretat informàtica
Totes les UFs del modul
MP07 Serveis de xarxa
Totes les UFs del modul
MP08 Aplicacions Web
Totes les UFs del modul
MP09 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP10 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP11 Anglès
Totes les UFs del modul
MP12 Síntesi
Totes les UFs del modul
CETI Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació
Tots els mòduls del cicle
accedint_mongodb

Accedint a MongoDB

MongoDB és una base de dades no-SQL orientada a document.

Aquest article està orientat a la connexió a MongoDB a través de diferents llenguatges de programació.

Es recomana utilitzar una versió avançada de MongoDB. Si la versió de MongoDB és 2.x o menor, algunes eines com Robomongo o Studio 3T no ens funcionaran bé. A Ubuntu 18.04 hi ha MongoDB > 3.x, cap problema, doncs (però a Ubuntu 16.04 tenien versions 2.x i no eren viables).

Recursos:

Importa amb mongorestore la base de dades de prova movies-mongo-dump.rar. La utilitat d'importació habitual és mongoimport, però en aquest cas farem servir mongorestore ja que les dades estan en format binari).


MongoDB i PHP

Instal·lació

Primer cal instal·lar el //driver// tal i com s'explica a la documentació. (Adaptar aquestes ordres a la versió adequada si fos necessari: p.ex. php-dev podria ser php7.2-dev ).

Per Ubuntu LTS això funcionaria:

$ sudo apt install php-dev php-pear
$ sudo pecl install mongodb

Afegim la llibreria a la instal·lació afegint a l'arxiu php.ini:

extension=mongodb.so

Cal mirar la documentació de la llibreria.

Exemple MongoDB amb PHP

Suposant una col·lecció bàsica com aquesta:

{
 "_id" : ObjectId("5e1b40a2d7a590a8d1709ab7"),
 "marca" : "Renault",
 "model" : "Twizzy"
}
{
 "_id" : ObjectId("5e1b40add7a590a8d1709ab8"),
 "marca" : "Seat",
 "model" : "León"
}

Cal mirar bé la documentació de PHP perquè hi ha diversos drivers i s'utilitzen de forma diferent. El què hem instal·lat correspon a aquesta doc: https://www.php.net/manual/es/book.mongodb.php

Aquest ens ha funcionat amb el següent exemple:

	use MongoDB\Driver\Manager as MongoManager;
	use MongoDB\Driver\Query as MongoQuery;

	$mongo = new MongoManager();
	$filter = [];
	$options = [];
	$query = new MongoQuery( $filter, $options );
	$cotxes = $mongo->executeQuery( "prova.cotxes", $query );
	
	foreach( $cotxes as $cotxe ) {
		echo $cotxe->marca." ".$cotxe->model."<br>\n";
	}


MongoDB amb NodeJS

Importa amb mongorestore la base de dades de prova movies-mongo-dump.rar.

Per saber més de NodeJS mira't els apunts a nodejs_express.

Instal·lació

Per connectar-nos disposem del Driver asíncron (mongodb) per a JavaScript. Pots instal·lar-lo amb

$ npm install mongodb

Les classes principals que utilitzarem són Cursor i Collection

Els cursors ben explicats aquí.

Connection Pooling

Per gestionar les connexions a MongoDB dins d'una aplicació web (concorrent per natura) es recomana fer 1 sola connexió per la app, i reutilitzar l'element db en cada request. Això ens proveirà el que anomenem connection pooling. El driver és intel·ligent i sap gestionar les diverses connexions de la forma més òptima per paral·lelitzar els accessos del servidor web.

Per inicar el projecte node, crea dins d'una carpeta:

$ npm init
$ npm install express body-parser ejs mongodb

Afegeix el codi a index.js i arrenca el servidor:

$ node index.js

Codi d'exmeple NodeJS i MongoDB

Doc inicial sobre les collections i cursors de MongoDB.

Exmple de connexió per a una pàgina web:

// framework express
var express = require('express');
// bodyparser ens permet processar variables GET i POST
var bodyParser = require('body-parser');
var app = express();
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));
// per renderitzar les plantilles (render)
app.set('view engine','ejs');
 
var mongo = require('mongodb').MongoClient;
var mongoClient;
 
// connexió a mongo i start app
mongo.connect('mongodb://localhost:27017', function( err, _client ) {
  // si no ens podem connectar, sortim
  if( err ) throw err;
  mongoClient = _client;
  // si no hi ha cap error de connexió, engeguem el servidor
  app.listen(3000, function () {
    console.log('Example app listening on http://localhost:3000 !');
  });
});
 
 
// view: llistat elements
app.get('/', function (req, res) {
  var db = mongoClient.db("cotxes");
  var opcions = {};
  var query = {};
  db.collection('cotxes').find( query, opcions ).toArray(function( err, docs ) {
    if( err ) {
      res.render( 'error', {msg:"error a la query"} );
      return;
    }
    // renderitzem la plantilla q hem de crear a views/cotxes.ejs
    res.render( 'cotxes', {"cotxes":docs} );
  });
});

// view: llistat elements en format JSON (API)
app.get('/api/movies', function (req, res) {
  var db = mongoClient.db("video");
  var fields = { _id:true, title:true, year:true };
  var query = {};
  var opcions = { limit:4, fields:fields };
  db.collection('movieDetails').find( query, opcions ).toArray(function( err, docs ) {
    if( err ) {
      res.send( JSON.stringify( {status:"error",msg:"error a la query"}) );
      return;
    }
    // transformem l'array "docs" en un string i el retornem tal qual
    res.send( JSON.stringify(docs) );
  });
});

Visita la web amb el browser a (cal abans crear les plantilles ejs descrites més avall)

http://localhost:3000

Prova la API amb la comanda:

$ curl localhost:3000/api/movies

A aquest codi caldrà afegir les plantilles error.ejs i cotxes.ejs a la carpeta views que renderitzarà finalment la llista de cotxes que ens ha retornat a docs. https://mongodb.github.io/node-mongodb-native/3.5/tutorials/collections/ És important remarcar que

 • db.collection().find() ens retorna un Cursor. Els cursors és una mena de punter a la BD. No carreguen totes les dades en memòria.
 • db.collection().find().toArray() ens retorna un array amb les dades extretes. Abans de cridar toArray hem d'estar segurs que tindrem prou memòria RAM per poder emmagatzemar les dades. Fer una query que retorni molts resultats pot ser perillós ja que podria saturar el servidor.

ObjectID

De vegades voldrem accedir a diferents elements de la llibreria de MongoDB per a NodeJS. Per exemple, per generar ObjectIDs fes un cop d'ull a aquest codi.


Connectant amb MongoDB Atlas

Obriu-vos un compte a MongoDB Atlas que us permetrà crear un cluster MongoDB gratuït al núvol. Importeu les col·leccions d'exemple per poder fer proves.

Si busqueu com connectar al vostre cluster, us mostrarà un string del tipus:

mongodb+srv://pepe:[email protected]/mydb

… que significa que em puc connectar a l'usuari «pepe» amb password «pepe123» i accedir a la BD «mydb».

Modifiqueu el codi de l'aplicació perquè us connecti a la vostra instància Atlas. Penseu que no podeu crear un codi que contingui usuaris i contrasenyes i pujar-ho al sistema de control de versions (GitHub), ja que l'exposaríeu a altres usuaris i us hackejarien la base de dades fàcilment. Així, una bona pràctica de control de versions és posar el usuari i password del nostre cluster a les variables d'entorn, i al codi capturar-ho amb process.env.MYVAR:

Abans d'engegar l'aplicació haureu de ajustar les variables d'entorn amb

$ export DBUSER=admin
$ export [email protected]
$ node app.js

// connexió a mongo i start app
var mongo = require('mongodb').MongoClient;
var mongoClient;
// consts
const PORT = process.env.PORT || 5000
const user = encodeURIComponent( process.env.DBUSER );
const pass = encodeURIComponent( process.env.DBPASS );
var dbConStr = "mongodb+srv://"+user+":"+pass+"@cluster0-metgf.mongodb.net/grades";
mongo.connect( dbConStr, function( err, _client ) {
  // si no ens podem connectar, sortim
  if( err ) throw err;
  mongoClient = _client;
  // si no hi ha cap error de connexió, engeguem el servidor
  app.listen(PORT, function () {
    console.log('Example app listening on http://localhost:'+PORT+' !');
  });
});

Contrasenyes segures

Aquest codi anterior captura les variables DBUSER i DBPASS de l'entorn de la shell, la qual cosa va bé, però resulta una mica incòmode ajustar les variables cada cop que engeguem la màquina. Per estalviar-nos aquest pas, podem posar les variable a l'arxiu .env, però afegint .env al .gitignore per evitar que pugem aquest arxiu amb contasenyes al repositori de codi.

Utilitza el paquet dotenv de npm per carregar les variables d'entorn de l'arxiu .env. Tindrem un arxiu '.env' com ara:

DBUSER=user
[email protected]

I podem carregar-lo tal i com diu la documentació, amb:

require('dotenv').config()


Exercici DB films

Importa amb mongorestore la base de dades de prova movies-mongo-dump.rar.

Crea una web amb la base de dades de films que implementi:

 1. Visualització de llistat de pel·lícules paginades en grups de 6 per pàgina (configurable per una variable global).
 2. Possibilitat d'avançar i retrocedir en les pàgines.
 3. Mostrar la imatge indicada en el camp «poster» de la col·lecció movieDetails.
 4. Que mostri la descripció de la pel·lícula (camp «plot»), a més del títol.
 5. Habilitar botoó «edita» que permeti editar el títol i la descripció de la pel·lícula.
 6. Implementar una cerca entre els títols de pel·lícula per filtrar.
 7. Ampliar que les cerques també mirin als actors, directors i escriptors (writers).
 8. Implementar un sistema de valoracions de la pel·lícula (del 0 al 10 ).
 9. Filtrar que només es pugui valorar un cop amb el ID del cookie de sessió (quan canvia de IDsession es pot tornar a votar).


accedint_mongodb.txt · Darrera modificació: 2022/01/26 18:46 per enrique_mieza_sanchez