bytes.cat

La wiki d'FP d'informàtica

Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

ASIX Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Implantació de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP02 Gestió de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Fonaments de maquinari
Totes les UFs del modul
MP06 Administració de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP07 Planificació i administració de xarxes
Totes les UFs del modul
MP08 Serveis de xarxa i Internet
Totes les UFs del modul
MP09 Implantació d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP10 Administració de sistemes gestors de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP11 Seguretat i alta disponibilitat
Totes les UFs del modul
MP12 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP13 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP14 Projecte
Totes les UFs del modul
DAM Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Accés a dades
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament d’interfícies
Totes les UFs del modul
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils
Totes les UFs del modul
MP09 Programació de serveis i processos
Totes les UFs del modul
MP10 Sistemes de gestió empresarial
Totes les UFs del modul
MP11 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP13 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
MPDual Mòdul Dual / Projecte
DAW Desenvolupament d’aplicacions web
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Desenvolupament web en entorn client
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament web en entorn servidor
Totes les UFs del modul
MP08 Desplegament d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP09 Disseny d'interfícies web
Totes les UFs del modul
MP10 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP12 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
SMX Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Muntatge i manteniment d’equips
Totes les UFs del modul
MP02 Sistemes Operatius Monolloc
Totes les UFs del modul
MP03 Aplicacions ofimàtiques
Totes les UFs del modul
MP04 Sistemes operatius en xarxa
Totes les UFs del modul
MP05 Xarxes locals
Totes les UFs del modul
MP06 Seguretat informàtica
Totes les UFs del modul
MP07 Serveis de xarxa
Totes les UFs del modul
MP08 Aplicacions Web
Totes les UFs del modul
MP09 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP10 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP11 Anglès
Totes les UFs del modul
MP12 Síntesi
Totes les UFs del modul
CETI Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació
Tots els mòduls del cicle
scrum_educatiu
→ Slide 1

Scrum aplicat a l'educació

Leandro Zabala - Enric Mieza

Articles relacionats: Scrum Projecte

→ Slide 2

Scrum Educatiu

Scrum és una metodologia de desenvolupament àgil d'aplicacions informàtiques que ha obtingut un gran èxit i una implantació cada cop més generalitzada a la indústria del software.

A l'Institut Esteve Terradas i Illa (IETI) de Cornellà de Llobregat hem adaptat aquesta metodologia per aplicar-la a la dinàmica del desenvolupament a l'aula. El primer projecte el vam fer el curs 2017-2018.

→ Slide 3

Índex

 • Scrum com a metodologia per al desenvolupament
 • Scrum com a metodologia pedagògica
 • Beneficis metodològics
 • Cas pràctic 1: Aplicació al CFGS DAW (web)
 • Cas pràctic 2: Aplicació al CFGS DAM (multiplataforma)
 • Portal de seguiment de projectes Scrum i avaluació
→ Slide 4

Què és Scrum?

 • És una metodologia iterativa de desenvolupament de projectes.
 • Inspirat en el Agile Manifesto.
 • L'objectiu principal és evitar la desconnexió entre el client i l'equip de desenvolupament.
 • Cada iteració es diu sprint i sol durar entre 2 i 4 setmanes.
 • Al final de cada sprint s'ha d'entregar una release o fer una demo al client.
 • Millora el flux de treball en comparació a la metodologia waterfall.

No totes les empreses o projectes son susceptibles d'implementar-ho amb èxit.

→ Slide 5

Producte: waterfall vs agile

→ Slide 6

Metodologia Waterfall

Metodologia de desenvolupament més clàssica.

→ Slide 7

Cynefin Framework

Framework conceptual per a presa de decisions (1999, IBM, Dave Snowden).

Scrum és idoni per a les situacions complexes.


→ Slide 8

Prototipatge iteratiu

L'àmbit idoni per a una metodologia incremental i iterativa sol ser el software. Sovint sembla que altres disciplines no sigui aplicable una metodologia d'aquest tipus. Per exemple, construir un pont no és una tasca que la puguem fer iterativament. Però el prototipatge sí que el podem concebre així, com es pot veure en aquest vídeo.


→ Slide 9

Scrum: rols

Es facilita la comunicació entre la part business i el dev team o equip de desenvolupament.

 • Business:
  • A l'empresa hi ha diversos stakeholders que faran requeriments de com ha de ser el producte a desenvolupar.
  • El product owner recull, elabora i refina totes les specs i les prepara i prioritza en el product backlog per als developers. El product owner serà l'únic interlocutor amb el dev team.
 • Equip de desenvolupament:
  • El dev team està composat de diversos developers i tots tenen el mateix «nivell», en una organització horitzontal.
  • El scrum master assegura que el mecanisme de scrum es segueix i ajuda els developers en qualsevol obstacle que impedeixi o dificulti el seu treball. El scrum master NO és un cap de projecte o manager.
→ Slide 10

Litúrgies de Scrum

 • Sprint planning: fem estimació del temps de cada spec.
 • Sprint review: demo amb el client (product owner).
 • Daily scrum: reunió diària a primera hora, dempeus i davant del kanban.
 • Retrospective: anàlisi de què ha anat malament i com es pot millorar.
→ Slide 11

Aplicació de Scrum a projectes educatius

 • Les «litúrgies» (sprint planning, sprint review) faciliten la dinàmica de classe.
 • Scrum s'aprèn amb la pràctica. No n'hi ha prou amb entendre'l, és més important treballar-hi.
 • Esforç d'organització del cicle:
  • Sincronització de dates d'inici i final de les UF.
  • Harmonització dels continguts i tecnologies dels Mòduls Professionals.
  • Avaluació conjunta i per cada MP.


→ Slide 12

Scrum a l'aula

Playlist completa a Youtube.


→ Slide 13

Metodologia en tres fases

 • El curs es focalitzarà en la realització de projectes i cada projecte s'estructura en tres fases
 • Les fases són:
  • Fase 1: Motivació i objectiu
  • Fase 2: Entrenament
  • Fase 3: Projecte


→ Slide 14

Fase 1: Motivació i objectiu

↓ Slide 15

Recordatori

 • Durada estimada: 1-2 hores
 • Objectiu: Donar a l'alumnat una motivació i un objectiu
 • Punts claus: Proposar un projecte interesant, proper a la realitat per generar motivació. Tenint un objectiu clar aconseguim que sigui l'alumnat l'interesat en aprender i no és una imposició


→ Slide 16

Fase 2: Entrenament

↓ Slide 17

Recordatori

 • Durada estimada: 3-4 setmanes
 • Objectiu: Realitzar ejercicis que ajudi a l'alumnat a desenvolupar les habilitats necessaries per afrontar el projecte
 • Punts claus: Proposar un ejercici i soluciar-lo entre tots aportant idees i solucions. Si es troba una solució al exercici es proposa un altre, sino s'explica la teoria necessaria per trobar la solució.


→ Slide 18

Fase 3: Projecte

↓ Slide 19

Recordatori

 • Durada estimada: 3-4 setmanes
 • Objectiu: Desenvolupar el projecte proposat en la fase 1 amb els coneixements adquirits a la fase 2
 • Punts claus: Comunicació, treball en equip, responsabilitat.


→ Slide 20

Beneficis metodològics(I)

Les metodologies emprades (Scrum, Kanban) i la organització realitzada ens comporta una sèrie de beneficis:

 • Treball introspectiu i de gestió emocional de les situacions de responsabilitat compartida dins el grup.
 • A l'implicar tots els MPs, l'alumne deixa de preocupar-se per la feina de cada mòdul per separat. Tots els mòduls comparteixen el context del projecte, i això ajuda a l'alumne a estar centrat, i evita els temps d'adaptació entre mòduls quan es canvia de classe, fent més eficient el temps que passa programant.
 • Millora del treball en equip dins del propi cicle formatiu (grups de 3 persones). Les metodologia Scrum assegura que el desenvolupament és fluid si es segueixen les litúrgies estipulades (daily scrum, sprint review, sprint planning i retrospectiva).
 • Coordinació diària dins de l'equip mitjançant el daily scrum (de vegades es supervisa per professors, però no sempre).


→ Slide 21

Beneficis metodològics(II)

 • Sprint review:
  • Seguiment setmanal de les tasques realitzades per l'alumnat i de la situació personal dels membres del grup.
  • Presentació en públic i defensa del treball realitzat.
 • Sprint planning:
  • L'alumnat fa una anàlisi tècnica de les tasques a realitzar durant l'sprint planing.
  • L'alumnat fa una estimació de les hores que trigarà en desenvolupar les tasques a partir de l'anàlisi tècnica.
  • Hi ha un pacte entre professorat i alumnat de feina a realitzar, i per tant existeix un compromís del qual se'n responsabilitzen.
 • Coordinació entre diferents equips de treball intercicles i intercentres. Aprenentatge de com dirigir-se a altres grups i intercanviar tasques.


→ Slide 22

2n DAW (web) MPs implicats

 • Mòduls implicats en els projectes:
  • MP06 : Desenvolupament entorn client
  • MP07 : Desenvolupament entorn servidor
  • MP08 : Desplegament d'aplicacions web
  • MP09 : Disseny d'interfícies web
 • Mòduls no implicats:
  • MPDual / MPProjecte : wordpress i comerç electrònic, apps híbrides
   • Treballem per projectes intercicles i intercentres


→ Slide 23

2n DAW : Organització


→ Slide 24

2n DAW (web)

 • És el primer CF amb el què vam treballar amb Scrum.
 • Els MPs estan molt interrelacionats i la tecnologia emprada és complementària.
 • Tecnologia molt madura.
 • UFs «síncrones» en el mòduls troncals mes grans (M6 i M7 tenen 4 UFs).
 • Aplicació de Scrum «senzilla».


→ Slide 25

2n DAM : MPs implicats

 • Mòduls Professionals «troncals»:
  • MP06 : Accés a dades
  • MP07 : Disseny d'interfícies
  • MP08 : Aplicacions per a dispositius mòbils i multimèdia.
  • MP09 : Processos i serveis.
  • MPDual / MPProj : Apps Híbrides (en el 2n projecte).
 • Mòduls no inclosos fins ara:
  • MP10 : ERPs
  • MPDual / MPProj : videojocs
→ Slide 26

2n DAM : Organització

→ Slide 27

2n DAM

 • L'aplicació del treball per projectes a 2n de DAM (Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma) ha estat més complicada que a 2n de DAW:
  • Mòduls Professionals eclèctics i amb tecnologies diverses.
  • Distribució d'hores de UFs poc «síncrona».
 • Organització:
  • 2 projectes anuals: un abans de Nadal i un altre abans de Setmana Santa.
  • 4 sprints per projecte (1 mes de desenvolupament).
  • Clarificar arquitectura del projecte.
  • Major esforç per triar i harmontizar les tecnologies emprades als MPs.
  • El MPDual o MPProjecte també participa, però cal gestionar alumnes duals.
→ Slide 28

2n DAM Arquitectura Projecte 1

→ Slide 29

2n DAM Arquitectura Projecte 2

↓ Slide 30

Elements

 • 3 aplicacions: mòbil, API i desktop
 • Introduïm canvi en diversos MPs: tecnologies basades en JavaScript
  • MP06: NodeJS, MongoDB.
  • MPDual/MProjecte: Cordova.
 • Heroku (MP06) per posada en producció al núvol (PaaS).
 • MP07 romàn igual amb Java, només que accedint via HTTPS a la API.
→ Slide 31

Portal Scrum IETI

https://scrum.ieti.cat

Hem desenvolupat una eina per a portar el seguiment del projecte i dels alumnes:

 • Specs (especificacions) etiquetades per MPs
 • Sprints
 • Estimació temporal de les specs
 • Equips
 • Qualificació ponderada per MP

Si es vol accés, es pot demanar a [email protected]

scrum_educatiu.txt · Darrera modificació: 2022/06/16 09:35 per enrique_mieza_sanchez