bytes.cat

La wiki d'FP d'informàtica

Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

ASIX Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Implantació de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP02 Gestió de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Fonaments de maquinari
Totes les UFs del modul
MP06 Administració de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP07 Planificació i administració de xarxes
Totes les UFs del modul
MP08 Serveis de xarxa i Internet
Totes les UFs del modul
MP09 Implantació d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP10 Administració de sistemes gestors de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP11 Seguretat i alta disponibilitat
Totes les UFs del modul
MP12 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP13 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP14 Projecte
Totes les UFs del modul
DAM Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Accés a dades
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament d’interfícies
Totes les UFs del modul
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils
Totes les UFs del modul
MP09 Programació de serveis i processos
Totes les UFs del modul
MP10 Sistemes de gestió empresarial
Totes les UFs del modul
MP11 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP13 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
MPDual Mòdul Dual / Projecte
DAW Desenvolupament d’aplicacions web
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Desenvolupament web en entorn client
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament web en entorn servidor
Totes les UFs del modul
MP08 Desplegament d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP09 Disseny d'interfícies web
Totes les UFs del modul
MP10 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP12 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
SMX Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Muntatge i manteniment d’equips
Totes les UFs del modul
MP02 Sistemes Operatius Monolloc
Totes les UFs del modul
MP03 Aplicacions ofimàtiques
Totes les UFs del modul
MP04 Sistemes operatius en xarxa
Totes les UFs del modul
MP05 Xarxes locals
Totes les UFs del modul
MP06 Seguretat informàtica
Totes les UFs del modul
MP07 Serveis de xarxa
Totes les UFs del modul
MP08 Aplicacions Web
Totes les UFs del modul
MP09 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP10 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP11 Anglès
Totes les UFs del modul
MP12 Síntesi
Totes les UFs del modul
CETI Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació
Tots els mòduls del cicle
jocs_libgdx

A l'article jocs_android pot veure's com treballar jocs utilitzant el framework estàndard d'Android (bàsicament modificant els valors del layout i els elements que hi conté).

En aquest article utilitzarem una llibreria específica, libGDX per realitzar el joc. Aquesta té molts avantatges, sobretot que permet compilar en diverses plataformes (Android, Desktop, iOS, HTML). A més, ens permetrà utilitzar recursos gràfics específics que ens facilitaran operacions complexes en 2D i 3D amb acceleració OpenGL.

Enllaços:

Joc Drop del tutorial libGDX

 1. Crea un nou projecte amb aquesta eina. Puja'l a Github (i al Moodle).
 2. Segueix el tutorial per fer el joc Drop. El tutorial conté indicacions per implementar el joc en les 4 plataformes amb el mateix codi Java, però si vols , només cal que segueixis el tutorial per la part de Android i el core (la part comuna).
 3. Mostra el joc al professor quan tinguis el cubell funcionant. Fes un commit i push al repo.
 4. Realitza la segona part del tutorial de libGDX on s'expliquen els objectes Game i Screen. Acaba de transformar el teu projecte a la versió amb objectes tal i com es descriu al tutorial i que et permetrà fer una pantalla de presentació del joc.
 5. Recorda fer un nou commit i push.
 6. Mostra el joc al professor quan el tinguis acabat.
 7. Afegeix les següents ampliacions:
  1. Implementa un comptador de les gotes que es capturen amb el cubell. Mostra el resultat en una cantonada de la pantalla.
  2. Quan una gota arriba a terra el joc s'acaba. Afegeix un so adequat.
  3. Quan s'acaba la partida s'esborra la pantalla i s'atura el so. Es mostra la puntuació i un botó que permeti reiniciar la partida.
  4. Afegeix una imatge de fons adequada (que les gotes ressaltin i no dificulti el joc).
  5. Quan s'acaba la partida, la imatge de fons és diferent.
  6. Ajusta el hit test per tal que la gota només es consideri recollida si entra per la part de sobre del cubell (que no funcioni si venim de costat).
  7. Fes un comptador que indiqui el nombre de frames per segon (consultar llibreria Gdx.graphics).
  8. Afegeix alguna funcionalitat de collita pròpia.
 8. Recorda fer commit i push a Github.


El codi de la teva aplicació està al mòdul CORE.

Pots compilar en:

 1. Android: si obres el projecte amb Android Studio per defecte podràs executar en Android.
 2. Desktop (java app, Windows o Linux): afegeix una nova configuració
  1. RUN → Edit configurations → Add (+) → Application
   1. Ajusta MainClass
   2. Ajusta «Use classpath of module»
 3. iOS: segueix aquestes instruccions. Requereix tenir un Mac, XCode i Android Studio amb RovoVM plugin
  1. Segons diu aquí, el simulador no s'activa, i cal descarregar la darrera versió de RoboVM d'aquí
  2. El darrer punt del tutorial diu q cal modificar ios.iml cada cop que executem. Aquí hi ha una solució automatitzada.


Utilitzarem l'objecte 2D-Animation de libGDX.

L'objecte Animation ens facilita la gestió dels sprites a partir d'una spritesheet. Fes aquest tutorial per veure com fer l'animació. És relativament fàcil aconseguir-ho amb els objectes de la llibreria:

 1. Texture: ens ajuda a gestionar una imatge.
 2. TextureRegion: ens facilita retallar imatges grans i mostrar només una part (ideal per a agafar un fotograma d'un spritesheet).
 3. Animation: un cop tenim triats els Texture o TextureRegion que ens cal per a l'animació, els podem posar en un array, i Animation ens facilitarà anar avançant els fotogrames un a un, segons el temps transcorregut.

Busca una spritesheet que t'agradi en alguna de les següents webs amb recursos lliures de copyright i mira d'animar-la de forma similar a com es fa al tutorial de Animation:

 1. Imatges i sprites:
 2. Música i sons:

Una eina interessant és TexturePacker, que ens permet construir una spritesheet a partir d'imatges individuals, i ens generarà també el TextureAtlas que facilitarà trobar després les coordenades de cada fotograma:

 1. TexturePacker doc. Hi ha unes apps suggerides pels creadors de libGDX:
 2. Texture Packer (sw propietari). Té funcions interessants però algunes son només en la versió Pro (de pagament).
 3. He trobat interessant aquest post de Stackoverflow que recomana l'ús d'aquesta eina, TexturePacker.


Per aconseguir una sensació de moviment hem fet servir l'objecte 2D-Animation de libGDX, juntament amb Texture i TextureRegion, tal i com explica el tutorial.

Ara, a part de l'animació, haurem de bellugar el personatge… o bé el fons de la pantalla. Tenim aquestes dues estratègies per fer la sensació de que avancem. Per desplaçar el personatge, només caldrà modificar ON el pintem de la pantalla, just a les línies del codi de la funció render():

 spriteBatch.begin();
 // Draw current frame at (50, 50)
 spriteBatch.draw(currentFrame, 50, 50);
 spriteBatch.end();

Podem desplaçar el personatge tenint una posx i posy, i utilitzant-les al render:

 spriteBatch.draw(currentFrame, posx, posy);

A cada iteració del render només caldrà anar incrementant o decrementant adequadament aquestes posx i posy.

També podem optar per deixar el personatge al mig de la pantalla i bellugar el fons o background. O sigui que si Mahoma no va a la muntanya, serà la muntanya la que vindrà a Mahoma.

La idea serà tenir un mapa de fons, una imatge molt gran, de la qual retallarem només la part que volem mostrar a la pantalla del joc (el background).

L'objecte TextureRegion (veure TextureRegion a la documentació oficial) ens anirà perfecte per gestionar el fons de pantalla ja que està pensat per «retallar» una imatge gran i definir només una part d'ella (la que volem mostrar).

En particular, el mètode TextureRegion.setRegion(…) ens facilitarà que puguem desplaçar l'origen del fragment del background que volem mostrar, provocant un efecte de moviment (i que combinat amb l'animació queda exactament com es vol per a un joc).

Al create():

 // bg
 background = new Texture(Gdx.files.internal("background12.jpeg"));
 background.setWrap(Texture.TextureWrap.MirroredRepeat, Texture.TextureWrap.MirroredRepeat);
 bgRegion = new TextureRegion(background,0,0,game.SCR_WIDTH,game.SCR_HEIGHT);
 fonsx = 0;
 fonsy = 0;

I al render():

 //... calcular fonsx, fonsy...
 bgRegion.setRegion(fonsx,fonsy,fonsx+game.SCR_WIDTH,fonsy+game.SCR_HEIGHT);
 
 // PINTAR
 game.batch.begin();
 game.batch.draw(bgRegion,0,0);
 ...pintar altres coses...
 game.batch.end();

A més, pots aconseguir fer un background q es vagi repetint fent efecte mirall quan arribes als límits, com és el cas d'aquest exemple del Ieti. Això ho aconseguim amb Texture.setWrap(…) (consulta la doc de Texture). El cas típic és fer-li wrap vertical i horitzontal:

background.setWrap(Texture.TextureWrap.MirroredRepeat, Texture.TextureWrap.MirroredRepeat);


La llibreria libGDX ens dona una sèrie d'objectes per facilitar els càlculs i l'encapsulament de variables.

De la llibreria Math destaquem:

 • Vector2 ens permetrà representar un vector, que té una component X i una component Y. Val la pena parar atenció als mètodes per calcular l'angle angleDeg() i angleRad().
 • Rectangle compost per posició (X i Y) i amplada i alçada. Al tutorial Drop s'utilitza també per veure les col·lisions (entre el cubell i les gotes) amb el mètode intersects(Rectangle). Té altres mètodes útils com contains per saber si un objecte està dins d'un altre.
 • Circle ens anirà molt bé per a les pilotes, ja que té posició (X i Y) i radi. També ens permetrà calcular col·lisions amb altres objectes amb els mètodes intersect i contains.

I a la llibreria Graphics destaquem:

 • Batch és l'objecte que pinta imatges (Textures) amb el mètode draw (sobrecarregat amb diverses versions, mira la documentació).
  • El batch només pinta Textures (imatges) sobre la pantalla. Si volem pintar formes de colors necessitarem l'objecte Pixmap.
 • Pixmap a mode de canvas o «lienzo», ens permet crear imatges a partir de formes geomètriques (línia, cercle, rectangle, píxel, etc.)

Podem dibuixar formes geomètriques utilitzant Batch i l'objecte Pixmap.

Aquest és un exemple utilitzat per a un tret làser de color vermell (rectangle):

Pixmap tretPixmap = new Pixmap( TRET_WIDTH, TRET_HEIGHT, Pixmap.Format.RGB888);
tretPixmap.setColor( Color.RED );
tretPixmap.fill();
Texture tretTexture = new Texture(tretPixmap);

Per fer una pilota bàsica (cercle) amb transparència = 0.3, (on 0.0==transparent i 1.0==opac) de color blanc ho faríem així:

Pixmap pilotaPixmap = new Pixmap(100,100,Pixmap.Format.RGBA8888);
pilotaPixmap.setColor(new Color(1.0f,1.0f,1.0f,0.3f));
pilotaPixmap.fillCircle(50,50,50);
Texture pilotaTexture = new Texture(pilotaPixmap);

Aquests objectes es crearien al constructor del Game. Després pintaríem el «tret» o la «pilota» en el mètode render segons les coordenades que haguem calculat (utilitzant Vector, Rectangle, etc.).


Molts jocs es basen en fer rebotar pilotes per la pantalla. Us passo algunes estratègies típiques per aconseguir-ho.

Ull! Segons aquesta imatge l'origen de coordenades està a dalt a l'esquerra. Això sol ser així en la majoria de llibreries gràfiques. libGDX, en canvi, té l'origen a baix a l'esquerra, que resulta més intuïtiu ja que està més d'acord amb els clàssics eixos de coordenades cartesians.

Com pots veure a la imatge, rebotar una pilota és fàcil si tens les coordenades (pos_x i pos_y) de la posició, i la trajectòria la emmagatzemes com una velocitat descomposada en component X i component Y (vel_x i vel_y , per exemple).

Quan la pilota arriba al límit inferior o superior, només cal invertir el signe de la velocitat Y si la trajectòria semblarà exactament un rebot.

Fes una aplicació de demostració amb els següents nivells (Screen).

Quan es cliqui sobre la pantalla es passa al següent nivell.

Procura utilitzar Vector2

 1. Pilota (busca una icona que t'agradi) que reboti a tots els límits de la pantalla.
 2. Pilota amb gravetat. Rebota a terra, però no al «sostre».
  • Pista: es tracta de que la velocitat Y varii al llarg del temps, amb un increment relacionat amb g (la gravetat).
  • Vigila el comportament que té la pilota al llarg del temps. Hauria de mantenir-se a la mateixa alçada màxima. Si no és així, revisa perquè passa.
 3. Pilota amb gravetat i fricció. Quan rebota a terra, perd algo d'energia i acaba atenuant-se


jocs_libgdx.txt · Darrera modificació: 2022/06/09 15:18 per enrique_mieza_sanchez