bytes.cat

La wiki d'FP d'informàtica

Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

ASIX Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Implantació de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP02 Gestió de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Fonaments de maquinari
Totes les UFs del modul
MP06 Administració de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP07 Planificació i administració de xarxes
Totes les UFs del modul
MP08 Serveis de xarxa i Internet
Totes les UFs del modul
MP09 Implantació d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP10 Administració de sistemes gestors de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP11 Seguretat i alta disponibilitat
Totes les UFs del modul
MP12 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP13 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP14 Projecte
Totes les UFs del modul
DAM Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Accés a dades
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament d’interfícies
Totes les UFs del modul
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils
Totes les UFs del modul
MP09 Programació de serveis i processos
Totes les UFs del modul
MP10 Sistemes de gestió empresarial
Totes les UFs del modul
MP11 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP13 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
MPDual Mòdul Dual / Projecte
DAW Desenvolupament d’aplicacions web
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Desenvolupament web en entorn client
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament web en entorn servidor
Totes les UFs del modul
MP08 Desplegament d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP09 Disseny d'interfícies web
Totes les UFs del modul
MP10 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP12 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
SMX Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Muntatge i manteniment d’equips
Totes les UFs del modul
MP02 Sistemes Operatius Monolloc
Totes les UFs del modul
MP03 Aplicacions ofimàtiques
Totes les UFs del modul
MP04 Sistemes operatius en xarxa
Totes les UFs del modul
MP05 Xarxes locals
Totes les UFs del modul
MP06 Seguretat informàtica
Totes les UFs del modul
MP07 Serveis de xarxa
Totes les UFs del modul
MP08 Aplicacions Web
Totes les UFs del modul
MP09 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP10 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP11 Anglès
Totes les UFs del modul
MP12 Síntesi
Totes les UFs del modul
CETI Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació
Tots els mòduls del cicle
fites_daw_mp07_uf3

Fites DAW MP07 UF3

Accés a dades

Les fites son exercicis curts que l'alumne ha de poder resoldre en poc temps i que garanteixen l'assoliment dels continguts i competències de la UF d'acord amb els seus RAs.

Per la UF3 de M7 de DAW son els següents:

Cal resoldre-les amb MySQL i PDO:

 1. Crear o modificar una taula de la BD i fer-hi una query bàsica.
 2. Afegir usuaris i permisos a la BD.
 3. Realitzar queries amb filtres d'una sola taula.
 4. Crear menu de selecció a partir d'una taula.
 5. Realitzar queries de diverses taules amb filtres (join).
 6. Afegir un registre en una taula.
 7. Actualitzar valor d'una taula.

Necessitareu les següents bases de dades d'exemple:

Fita 1 : creació i consulta bàsica


Crear o modificar una taula de la BD i fer-hi una query bàsica.

Exercici 1.1

Crear taula usuaris amb nom, cognoms, email, contrasenya i telefon.

Afegir al menys 3 registres.

Mostrar les dades dels usuaris en una taula (menys la contrasenya), afegint a la darrera columna botons per esborrar i modificar el registre (sense implementar funcionalitat dels botons).


Fita 2 : usuaris i permisos


Afegir usuaris i permisos a la BD.

Exercici 2.1

Afegir usuari «admin» a MySQL amb permisos per llegir i escriure en totes les BD.

Exercici 2.2

Afegir usuari «lector» amb permisos per llegir totes les bases de dades però sense permisos d'escriptura.

Exercici 2.3

Afegir usuari «blog» amb permisos per llegir i escriure només a la base de dades «wordpress».


Fita 3 : consultes d'una sola taula


Realitzar queries amb filtres d'una sola taula.

Exercici 3.1

Amb la BD world.sql: Llistat de ciutats filtrades per nombre d'habitants.

Exercici 3.2

Amb la BD world.sql

Crea un formulari per filtrar llengües a partir del nom de la llengua, però que no cal que coincideixi exactament amb el seu nom (pot ser una coincidència parcial).

Extreu un llistat amb:

 • Nom de la llengua. Només es poden repetir 1 cop, o màxim dos si hi estan oficials i no-oficials en diversos països (usant distinct).
 • Si és oficial posarem: [OFICIAL] , si no ho és, no posarem res.
 • NO s’ha de mostrar ni el país ni el percentatge.


Fita 4 : menú de selecció


Crear menu de selecció a partir d'una taula.

Exercici 4.1

Amb la BD world.sql : Llistat de països amb filtre de continent (menú desplegable).


Fita 5 : consultes amb join


Realitzar queries de diverses taules amb filtres (join).

Exercici 5.1

Amb la BD world.sql

Elaborar un formulari de cerca de ciutats filtrant pel nom del país.

Exercici 5.2

Amb la BD world.sql

Crea un formulari per filtrar llengües a partir del nom del país, però que no cal que coincideixi exactament amb el seu nom (pot ser una coincidència parcial).

Mostra llistat de:

 • NOM del país (NO el codi!)
 • Llengua
 • Si és oficial
 • Percentatge


Fita 6 : afegir registre


Afegir un registre en una taula.

Exercici 6.1

Utilitzant la base de dades world.sql

Crea un formulari per afegir una nova llengua a la BD.

 • El país s’ha de seleccionar d’un SELECT.
 • Fixa’t en que la columna “IsOfficial” és un ENUM, que pot ser T (true) o F (false). Resol aquesta amb un radio button o amb un checkbox.

Exercici 6.2

Sense cap base de dades de partida. Cal crear taules usuaris i tipus_usuari.

Formulari de registre d'usuaris amb selector del tipus d'usuari a crear (alumne, professor). Els tipus d'usuari els tenim en una taula tipus_usuari relacionada per FK amb la taula d'usuaris.


Fita 7 : actualitzar registres


Actualitzar valors dels registres d'una taula.

Exercici 7.1

Implementar l'exercici 1.1 (creació de taules d'usuari i tipus_usuari).

Implementar funcionalitat del botó de modificació d'un registre d'usuari (tots els camps).

Exercici 7.2

Realitzar exercici 1.1

Implementar un botó «canvi de tipus d'usuari» que, en prèmer-ho, canviï el tipus d'usuari directament. El tipus d'usuari caldrà prendre'l dels diferents rols definits a la taula tipus_usuari de forma cíclica, ordenant el rol per ordre alfabètic.

fites_daw_mp07_uf3.txt · Darrera modificació: 2021/10/01 10:09 per enrique_mieza_sanchez