bytes.cat

La wiki d'FP d'informàtica

Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

ASIX Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Implantació de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP02 Gestió de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Fonaments de maquinari
Totes les UFs del modul
MP06 Administració de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP07 Planificació i administració de xarxes
Totes les UFs del modul
MP08 Serveis de xarxa i Internet
Totes les UFs del modul
MP09 Implantació d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP10 Administració de sistemes gestors de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP11 Seguretat i alta disponibilitat
Totes les UFs del modul
MP12 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP13 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP14 Projecte
Totes les UFs del modul
DAM Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Accés a dades
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament d’interfícies
Totes les UFs del modul
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils
Totes les UFs del modul
MP09 Programació de serveis i processos
Totes les UFs del modul
MP10 Sistemes de gestió empresarial
Totes les UFs del modul
MP11 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP13 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
MPDual Mòdul Dual / Projecte
DAW Desenvolupament d’aplicacions web
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Desenvolupament web en entorn client
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament web en entorn servidor
Totes les UFs del modul
MP08 Desplegament d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP09 Disseny d'interfícies web
Totes les UFs del modul
MP10 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP12 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
SMX Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Muntatge i manteniment d’equips
Totes les UFs del modul
MP02 Sistemes Operatius Monolloc
Totes les UFs del modul
MP03 Aplicacions ofimàtiques
Totes les UFs del modul
MP04 Sistemes operatius en xarxa
Totes les UFs del modul
MP05 Xarxes locals
Totes les UFs del modul
MP06 Seguretat informàtica
Totes les UFs del modul
MP07 Serveis de xarxa
Totes les UFs del modul
MP08 Aplicacions Web
Totes les UFs del modul
MP09 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP10 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP11 Anglès
Totes les UFs del modul
MP12 Síntesi
Totes les UFs del modul
CETI Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació
Tots els mòduls del cicle
dockerfile

Dockerfile : creant les nostres pròpies imatges

El Dockerfile ens permetrà crear els nostres propis contenidors personalitzats.

Veurem com crear un contenidor «des de zero» o from scratch, afegint només els arxius del SO imprescindibles per a la funció que volem resoldre.

També veurem com extendre contenidors ja fets (habitualment partint d'una distribució standard com Debian, Ubuntu, Centos o Alpine) i afegir-los el servei o funció que necessitem.

Referències:

Tenim diverses maneres de crear una imatge Docker:

 1. A partir d'un Dockerfile.
 2. Descarregant-la de Docker Hub (docker pull).
 3. Utilitzant docker commit per guardar els canvis que podem fer en un contenidor en marxa.


Primer Dockerfile from scratch

Una primera versió elemental del Dockerfile seria aquesta:

Dockerfile
# imatge base. "scratch" => imatge buida
FROM scratch
 
WORKDIR /
 
# Afegim arxius al contenidor des de la carpeta local "src"
ADD src /
 
# CMD o ENTRYPOINT van al final per posar en marxa un servei en primer plànol
CMD ["/bin/bash"]

Els fitxers que posarem a la carpeta src local són els que ens calen per poder executar bash. Això ho podem saber amb la instrucció ldd, que examina les dependències d'un binari i ens les mostra.

 1. Localitzem l'arxiu bash del SO base que tinguem:
  $ which bash
  /usr/bin/bash
 2. Ara que sabem quin és, consultem els arxius dels què depèn:
  $ ldd /usr/bin/bash
  	linux-vdso.so.1 (0x00007ffd30bad000)
  	libtinfo.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.6 (0x00007f4ae17f1000)
  	libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f4ae17eb000)
  	libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f4ae15f9000)
  	/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f4ae196f000)
 3. Aquests arxius, amb el mateix nom exacte i les carpetes idèntiques, cal que els posem a la carpeta src perquè siguin copiades dins la imatge del contenidor.

La llibreria ''linux-vdso'' no cal carregar-la ja que vé mapejada al kernel per defecte.

Resumim aquí una relació d'aquests arxius finals que ens caldrà perquè bash funcioni:

.
├── Dockerfile
└── src
  ├── bin
  │   └── bash
  ├── lib
  │   └── x86_64-linux-gnu
  │     ├── libc.so.6
  │     ├── libdl.so.2
  │     └── libtinfo.so.6
  └── lib64
    └── ld-linux-x86-64.so.2

Construim imatge

Un cop tenim tots els arxius a la carpeta src amb les seves carpetes adequades, construïm la imatge amb:

$ docker build -t <tag> .

Si poseu un namespace al tag, i volem més tard pujar-ho a Docker Hub, convé que aquest namespace sigui el mateix de l'usuari on pujarem la imatge. Per exemple:

$ docker build -t enric/bashic:0.1 .

Podeu veure les vostres imates creades amb:

$ docker images

I la posem en marxa amb:

$ docker run -ti enric/bashic:0.1
bash-5.0#

És molt important que en aquest container no podem posar-ho en marxa amb el flag -d perquè si no es tancarà la shell, per això l'executem amb -ti amb emulació de terminal.

Podem provar un banal echo:

bash-5.0# echo "hola"
hola
bash-5.0# ls
bash: ls: command not found

Però veiem que un simple ls no el podem fer, ja que no disposem del binari executable per executar la comanda.

NOTA: Comandes que es poden fer amb bash sense instal.lar cap binari:

https://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Bash-Builtins.html

Publicar imatge a Docker Hub

 1. Afegeix els arxius de src que siguin necessaris per tal d'afegir les comandes ls i cat i incorporar-les a la nostra imatge.
 2. Quan la imatge et funcioni, crea un compte a Docker Hub i puja-la amb un docker push:
   docker push enric/bashic:0.1
 3. Penja al Moodle la URL del Docker Hub amb el teu flamant contenidor publicat.


Comparant espai ocupat per les imatges

Descarregueu les imatges de ubuntu, centos, httpd i alpine, i compareu el què ocupen:

ubuntu     latest  ba6acccedd29  2 weeks ago   72.8MB
httpd      latest  be1298ceb0ad  3 weeks ago   138MB
centos     latest  5d0da3dc9764  6 weeks ago   231MB
alpine     latest  14119a10abf4  2 months ago   5.6MB

Com podem veure, la imatge d'Alpine Docker és realment molt mínima. Compareu-la amb el vostre contenidor que només té un ls i un cat. En canvi Alpine disposa fins-i-tot d'un gestor de paquets (apk).


Docker commit

Amb docker commit podem crear una imatge a partir d'un contenidor en marxa.

Millora d'un Wordpress amb docker commit

Tenim un client que ens demana que li migrem un Wordpress, i el volem posar en un contenidor a la nostra màquina segura. Fem un export i al voler fer l'import ens succeeix que la configuració per defecte no permet carregar arxius > 2MB . Volem fer una versió tunejada del Wordpress oficial amb aquest límit augmentat.

 1. Posa en marxa un Wordpress (no cal fer la DB, només el WP)
 2. Connecta't amb un
  $ docker exec -ti <elmeucontainer> bash
 3. Comprova el valor de les variables carregades, pots anar a /var/www/html i crear l'arxiu prova.php d'aquesta manera
  echo "<?php phpinfo();" > prova.php
 4. Visita la web, però canvia la URL a /prova.php i comprova els valors de post_max_size i max_upload_filsize.
 5. Ves a la carpeta /usr/local/etc/php/conf.d i afegeix un arxiu uploads.ini amb les dades següents:
  file_uploads = On
  memory_limit = 500M
  upload_max_filesize = 500M
  post_max_size = 500M
  max_execution_time = 600
 6. Surt del contenidor i guarda la teva imatge amb un
  $ docker commit <elmeudockerenmarxa> enric/wordpressplus
 7. Posa en marxa ara un docker-compose (mira la web de Docker Hub, ara sí, amb DB inclosa). Canvia la imatge de wordpress per la nova imatge que hem creat wordpressplus. Instal·la i comprova que quan volem fer una importació (a Eines → Importar), el límit ha pujat de 2MB a 500MB.
 8. També ho pots comprovar anant a la pàgina prova.php que hem fet en el pas 3 i mirant el valor de les variables.


Combinant Dockerfile i Docker-compose

Ara farem el mateix que hem fet a l'apartat anterior amb el docker commit però de manera més formal, o sigui, mitjançant un Dockerfile combinat amb un docker-compose.

Millora d'un Wordpress amb Dockerfile

 1. Crea una carpeta de projecte wpplus i posa un docker-compose.yml oficial de Wordpress.
 2. Afegeix l'arxiu uploads.ini:
  file_uploads = On
  memory_limit = 500M
  upload_max_filesize = 500M
  post_max_size = 500M
  max_execution_time = 600
 3. Modifica el docker-compose.yml similarment a l'exercici anterior per poder fer un build (substituir l'apartat image per build).
 4. Al Dockerfile només li cal:
  FROM wordpress
  COPY uploads.ini /usr/local/etc/php/conf.d/uploads.ini
 5. (No li cal CMD o ENTRYPOINT perquè ho hereda del pare wordpress).
 6. Posa-ho en marxa i, quan et funcioni, mostra-ho al professor amb les adequades explicacions i comprovacions.
 7. Carrega la imatge wordpressplus al teu usuari de Docker Hub mitjançant docker push.


Primera webapp amb Flask, Dockerfile i Docker-compose

Segons la pàgina getting started de Docker-compose disposem d'un exemple amb el framework web Flask:

docker-compose.yml
version: "3.9"
services:
 web:
  build: .
  ports:
   - "5000:5000"
 redis:
  image: "redis:alpine"
Dockerfile
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM python:3.7-alpine
WORKDIR /code
ENV FLASK_APP=app.py
ENV FLASK_RUN_HOST=0.0.0.0
RUN apk add --no-cache gcc musl-dev linux-headers
COPY requirements.txt requirements.txt
RUN pip install -r requirements.txt
EXPOSE 5000
COPY . .
CMD ["flask", "run"]
app.py
import time
 
import redis
from flask import Flask
 
app = Flask(__name__)
cache = redis.Redis(host='redis', port=6379)
 
def get_hit_count():
  retries = 5
  while True:
    try:
      return cache.incr('hits')
    except redis.exceptions.ConnectionError as exc:
      if retries == 0:
        raise exc
      retries -= 1
      time.sleep(0.5)
 
@app.route('/')
def hello():
  count = get_hit_count()
  return 'Hello World! I have been seen {} times.\n'.format(count)
requirements.txt
flask
redis

I podríem posar en marxa el nou projecte amb:

$ docker-compose up -d --build

I veure la web amb el browser a:

http://<la_ip_de_la_maquina_docker>:5000

Per saber més pots llegir:

Exercici Dockerfile

Si poses en marxa l'exemple veuràs que al parar el projecte i tornar-lo a aixecar el comptador de visites es reseteja.

Modifica el docker-compose.yml per tal que persistim la carpeta adequada del container Redis per fer que el comptador no es reseteji.

dockerfile.txt · Darrera modificació: 2022/06/29 14:33 per antonio_duenas