bytes.cat

La wiki d'FP d'informàtica

Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

ASIX Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Implantació de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP02 Gestió de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Fonaments de maquinari
Totes les UFs del modul
MP06 Administració de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP07 Planificació i administració de xarxes
Totes les UFs del modul
MP08 Serveis de xarxa i Internet
Totes les UFs del modul
MP09 Implantació d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP10 Administració de sistemes gestors de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP11 Seguretat i alta disponibilitat
Totes les UFs del modul
MP12 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP13 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP14 Projecte
Totes les UFs del modul
DAM Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Accés a dades
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament d’interfícies
Totes les UFs del modul
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils
Totes les UFs del modul
MP09 Programació de serveis i processos
Totes les UFs del modul
MP10 Sistemes de gestió empresarial
Totes les UFs del modul
MP11 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP13 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
MPDual Mòdul Dual / Projecte
DAW Desenvolupament d’aplicacions web
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Desenvolupament web en entorn client
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament web en entorn servidor
Totes les UFs del modul
MP08 Desplegament d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP09 Disseny d'interfícies web
Totes les UFs del modul
MP10 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP12 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
SMX Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Muntatge i manteniment d’equips
Totes les UFs del modul
MP02 Sistemes Operatius Monolloc
Totes les UFs del modul
MP03 Aplicacions ofimàtiques
Totes les UFs del modul
MP04 Sistemes operatius en xarxa
Totes les UFs del modul
MP05 Xarxes locals
Totes les UFs del modul
MP06 Seguretat informàtica
Totes les UFs del modul
MP07 Serveis de xarxa
Totes les UFs del modul
MP08 Aplicacions Web
Totes les UFs del modul
MP09 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP10 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP11 Anglès
Totes les UFs del modul
MP12 Síntesi
Totes les UFs del modul
CETI Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació
Tots els mòduls del cicle
CiberOT Ciberseguretat en Entorns d'Operació
Tots els mòduls del cicle
django_heroku

Desplegament de Django en Heroku

Heroku és un sistema de PaaS o Platform as a Service que ens permet posar en producció aplicacions sense necessitat de mantenir la virtualització, el sistema operatiu o la instal·lació de la base de dades.

Preparant el nostre projecte Django per a deplegament a Heroku

Referències:

Per treballar amb Django a Heroku ens caldrà alguns ajustos extra a part del què ens diu el tutorial oficial.

Instal·lar en local llibreries de client per a PostgreSQL:

$ sudo apt install libpq-dev python3-dev gcc
(env) $ pip install gunicorn psycopg2-binary django-heroku 
(env) $ pip freeze > requirements.txt

Crearem un Procfile a l'arrel del projecte, un arxiu propi de Heroku (d'una sola línia) que li diu com ha de posar en producció la nostra aplicació:

Procfile
web: gunicorn mysite.wsgi

No és imprescindible, però podeu provar si us funciona el projecte en local amb:

(env) $ gunicorn mysite.wsgi

Si ho teniu tot a punt a la branca main, podeu posar en producció fent:

$ git add .
$ git commit -am "heroku deploy"
$ git push heroku main


Troubleshooting

De vegades ens apareix un error de SSL al fer el push a producció. Segons aquesta issue del mòdul dj-database-url la solució és afegir aquesta línia a final del tot del projecte settings.py:

del DATABASES['default']['OPTIONS']['sslmode']

Si no esteu a la branca main potser no funciona adequadament. Mireu de moure els arxius de producció a la branca main.


Ajustant settings.py

De forma que ens quedarà un arxiu:

settings.py
# importem django_heroku a l'inici de l'arxiu
import django_heroku
 
# ...resta del config.py...
 
# activem Django-Heroku al final de l'arxiu
django_heroku.settings(locals())
 
# si dona error ssl https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-python#set-up
#del DATABASES['default']['OPTIONS']['sslmode']


Utilitzant SQLite

Per defecte podem provar a arrencar amb SQLite:

$ git push heroku master
(...es posa en producció...)
$ heroku run bash
~ $ python3 manage.py migrate
~ $ python3 manage.py createsuperuser

Això crearà la BD, un superuser, i ens permetrà accedir a la nostra aplicació en producció. Entreu i afegiu alguna enquesta.


Afegint una BD PostgreSQL

Si posem una DB sqlite com ve per defecte en Django tindrem el problema de que al tenir Heroku un sistema d'arxius efímer, i que es destrueix cíclicament, sabem que la BD es destruiria en menys en 24 hores. Per evitar aquest problema ens cal una BD externa a Heroku on poder emmagatzemar dades.

Hem vist en el tutorial de Heroku que si podem afegir una BD PostgreSQL així:

$ heroku addons:create heroku-postgresql:hobby-dev

la nostra aplicació disposarà de les credencials a la variable d'entorn DATABASE_URL del tipus:

DATABASE_URL=postgres://usuari:password@servidor:port/dbname

En versions anteriors calia configurar expressament DATABASE_URL en settings.py amb alguns packages extra de pip com dj-database-url o django-environ.

A partir de cert moment ja no cal fer cap modificació per carregar DATABASE_URL. Simplement, fem un export:

$ export DATABASE_URL=postgres://usuari:password@servidor:port/dbname
(env) $ ./manage.py migrate
(env) $ ./manage.py runserver

i arrencar Django. Quan trobi la variable farà un override del què digui DATABASES i agafarà DATABASE_URL com la BD primària.


django_heroku.txt · Darrera modificació: 2022/03/07 18:30 per enrique_mieza_sanchez