Bytes.cat

La wiki d'FP d'informàtica

Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

ASIX Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Implantació de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP02 Gestió de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Fonaments de maquinari
Totes les UFs del modul
MP06 Administració de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP07 Planificació i administració de xarxes
Totes les UFs del modul
MP08 Serveis de xarxa i Internet
Totes les UFs del modul
MP09 Implantació d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP10 Administració de sistemes gestors de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP11 Seguretat i alta disponibilitat
Totes les UFs del modul
MP12 FOL
Totes les UFs del modul
MP13 EIE
Totes les UFs del modul
MP14 Projecte
Totes les UFs del modul
DAM Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Accés a dades
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament d’interfícies
Totes les UFs del modul
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils
Totes les UFs del modul
MP09 Programació de serveis i processos
Totes les UFs del modul
MP10 Sistemes de gestió empresarial
Totes les UFs del modul
MP11 FOL
Totes les UFs del modul
MP12 EIE
Totes les UFs del modul
MP13 Projecte
Totes les UFs del modul
DAW Desenvolupament d’aplicacions web
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Desenvolupament web en entorn client
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament web en entorn servidor
Totes les UFs del modul
MP08 Desplegament d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
M09 Disseny d'interfícies web
Totes les UFs del modul
MP10 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP12 Projecte
Totes les UFs del modul
SMX Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Muntatge i manteniment d’equips
Totes les UFs del modul
MP02 Sistemes Operatius Monolloc
Totes les UFs del modul
MP03 Aplicacions ofimàtiques
Totes les UFs del modul
MP04 Sistemes operatius en xarxa
Totes les UFs del modul
MP05 Xarxes locals
Totes les UFs del modul
MP06 Seguretat informàtica
Totes les UFs del modul
MP07 Serveis de xarxa
Totes les UFs del modul
MP08 Aplicacions Web
Totes les UFs del modul
MP09 FOL
Totes les UFs del modul
MP10 EiE
Totes les UFs del modul
MP11 Anglès
Totes les UFs del modul
MP12 Síntesi
Totes les UFs del modul
jocs_android

Jocs en Android

Ens basarem en els apunts de M8 de la IOC.

Per introduir-nos als jocs en Android podem començar pel tutorial de la IOC per moure una bola amb el sensor del acceleròmetre.

Mira d'entendre bé el codi que apareix en l'exemple proposat als apunts, sobretot en com es fa per moure la ImageView amb la bola.

Pilota rebotant

 1. Comença un nou projecte i pinta una pilota de forma similar en com has fet al projecte anterior, amb un ImageView sobre un RelativeLayout.
 2. Implementa un Android Timer (és similar als timers de Java, però la llibreria és una mica diferent. Necessitaràs un Timer + TimerTask.
 3. Sobreescriu el mètode TimerTask.run i fes que la posició X i Y de la ImageView es vagi incrementant.
 4. Detecta quan la bola arriba als límits i fes-la rebotar, canviant la seva velocitat X o Y. Per veure com detectar els límits pots fer un cop d'ull al codi que hem fet en la pràctica inicial.
  1. Si veus que no rebota en els límits exactes segurament serà perquè has de tenir en compte el tamany de la bola. Aplica una correcció a la detecció de límits.
 5. Si vols que els límits siguin exactes, hauràs de tenir en compte la ActionBar. Pots:
  1. Calcular el seu tamany i compensar el límit similarment en com has fet amb les dimensions de la bola.
  2. Amagar-la (hide). En el cas que al voler amagar-la la aplicació falli, mira d'accedir a la SupportActionBar enlloc de la ActionBar.

Millorant model per disposar de diverses boles

L'objectiu ara serà crear diverses boles a la pantalla i que es moguin lliurement amb diferents velocitats. Per a dur-ho a terme, pensa que:

 1. Necessites pensar bé l'objecte Bola perquè contingui els atributs necessaris independents a cada instància.
 2. Hauràs de crear un ArrayList de <Bola> enlloc de tenir una de sola.
 3. Has d'associar una ImageView a cada objecte Bola, i NO el pots crear des del GUI del IDE. Busca com crear una ImageView programàticament (programmatically) i afegir cadasuna d'elles al layout principal de l'aplicació.
 4. El Timer ara haurà d'actualitzar la posició de cadascuna de les boles.
 5. Fes que cada bola tingui una imatge diferent.
 6. Intenta canviar el tamany de la boles (per exemple, passats 5 segons o després de 1000 repintades). Què passa? Quin error dona?
 7. Intenta canviar el tamany de les boles quan arribi un touch event qualsevol. Funciona ara? Perquè?

Col·lisions

Ja has fet algo similar a les col·lisions quan has controlat el rebot de la pilota als límits de la pantalla. Ara volem extendre aquest fenomen i fer que les pilotes col·lisionin entre sí.

Tingues en compte que:

 1. Ens caldrà un mètode intersecta a l'objecte bola, i que ens dirà si s'està tocant amb una altra bola. Pots simplificar el model de la bola i pensar que és un quadrat que va de (x,y) a (x+w,y+h). Si els dos quadrats de les boles s'intersecten és que hi ha col·lisió.
 2. Quan detectem una col·lisió, hauríem de saber per quin costat ha succeït. De moment simplifiquem per tenir una aproximació, i simplement canviem el signe (multipliquem per -1) de la velocitat X.
 3. Ara estem efectuant la col·lisió un cop s'ha produït. De vegades això pot provocar efectes estranys. Seria millor canviar les velocitats abans que succeeixi la col·lisió. Potser convindria un mètode per precalcular el següent estat de la pilota i calcular la col·lisió en l'instant següent, i no aquest.
 4. Pensa alguna manera de preveure si per quin costat serà la col·lisió, i quina velocitat de la pilota cal afectar en el rebot, si la Vx o la Vy.
jocs_android.txt · Darrera modificació: 2018/12/24 16:45 per enric_mieza_sanchez